skip to Main Content

Vedtægter

Vedtægter for Dansk Murray Grey

§1
Foreningens navn er Dansk Murray Grey. Dens hjemsted er Markmosen 10, 4490 Jerslev, Sjælland

§2
Foreningens formål er at:
 • Varetage medlemmernes interesse vedrørende avl og produktion med Murray Grey, herunder at udbrede kendskabet til racen og dens muligheder
 • Koordinere og støtte avlsarbejdet med Murray Grey samt støtte krydsningsavlen med Murray Grey
 • Koordinere og støtte eksport og import af Murray Grey avlsmateriale, herunder deltagelse i re-levante internationale samarbejder.
I det omfang foreningens økonomi tillader det kan foreningens arbejde udvides med:
 • Oprettelse af sekretariat
 • Udgivelse af medlemsblad/nyhedsbrev
 • Oprettelse af udvalg efter behov
 • Oprettelse af salgsorganisation for avls- og slagtedyr
 • Køb/salg af sæd, embryoner og avlsdyr
 • Deltagelse i dyrskuer
 • Deltagelse i andre former for avlsfremstilling
 • Internationalt samarbejde
Alt arbejdet bør ske i nær kontakt med foreningens medlemmer.

§3
A1: Som aktive medlemmer kan optages ejere eller medejere af Murray Grey eller krydsninger her-med fra personens 18 års fødselsdag.
A2: Hustands-besætningsmedlemsskab. I tilføjelse til et aktivt medlemskab kan til reduceret kontin-gent tegnes yderligere en stemmeret, hvis man har fælles postadresse og/eller fælles besætnings-nummer.
For at søge om aktivt medlemskab må man ikke være i kontingent-restance eller på anden måde skyl-de foreningen penge.
Juniormedlemsskab kan optages af personer med interesse for Murray Grey. Juniormedlemsskabet ophører ved næste kontingent opkrævning efter man er fyldt 30 år.
Som passive medlemmer kan optages personer, virksomheder, organisationer og foreninger i Danmark, samt udlandet med interesse for Murray Grey.
Nyt medlemskab tegnes for kalenderåret og træder i kraft, når kontingentet er betalt. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til sekretæren senest pr. 1. december gældende for det efterfølgende kalenderår.

§4
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det årlige medlemskontingent fastsættes af generalforsam-lingen. Kontingentet fastsættes således:
A1 Aktive medlemmer opkræves et enhedskontingent. Stemmeret.
A2: Den ekstra person, som er tilknyttet gennem husstands-besætningsmedlemsskab betaler reduceret kontingent. Stemmeret.
B Juniormedlemmer betaler reduceret kontingentet. Ingen stemmeret.
C Passive medlemmer betaler reduceret kontingentet. Ingen stemmeret.
D Interessentskaber betaler kontingent som under punkt A1. Kun en person fra interes-sentskabet har stemmeret.
Medlemmer der har et forfaldent økonomisk udestående med foreningen, rykkes i henhold til besty-relsens fastlagte procedure herfor. Hvis et medlem ikke betaler gælden i henhold til rykkerskrivelsen, kan bestyrelsen beslutte at ekskludere det pågældende medlem.

§5
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.
Indvarslingen sker ved personlig henvendelse pr. mail, brev, SMS eller gennem nyheds-brev/medlemsbladet med mindst 14 dages varsel. Sammen med indvarslingen skal sendes dagsorden, foreløbigt regnskab, samt andet relevant bilag.
Dagsordnen skal mindst indeholde følgende punkter:
 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed. Herunder beretning fra udvalgene
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter. Indvarslingen skal indeholde angivelse af hvilke der er på valg
 7. Valg til udvalgene. Såfremt der ikke opnås valg af det nødvendige antal personer til udvalgene, udpeges disse af bestyrelsen
 8. Valg af en revisor
 9. Eventuelt
Forslag fra medlemmer og bestyrelsen som ønskes behandlet på generalforsamlingen må fremsættes skriftligt og skal være sekretæren i hænde senest den 1. februar.
Stemmeret ved generelforsamlingen jævnfør §4. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmø-de.
Kontingentet skal være betalt senest 1. februar for at opnå stemmeret på generalforsamlingen.
Alle afgørelser med undtagelse af vedtægtsændringer og opløsning af Dansk Murray Grey sker ved al-mindeligt stemmeflertal, det vil sige med mindst én stemme mere end halvdelen af afgivne, gyldige stemmer. Blanke og ugyldige stemmer tæller ikke med som afgivne stemmer.
Dirigenten afgør, om stemmeafgivningen skal ske skriftligt eller ved håndsoprækning. Stiller ét med-lem krav om skriftlig afstemning skal dette ske.

§6
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller når 20% af foreningens medlemmer fremsender et skriftligt begrundet krav til formanden for Dansk Murray Grey.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som ordinær generalforsamling og med samme varsling. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 2 måneder efter kravets frem-sættelse. Dagsorden fremsendes sammen med begrundelse for den ekstraordinære generalforsamling.
Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
 1. Valg af dirigent og stemmetæller
 2. Indkomne forslag
 3. Eventuelt

§7
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der er valgt for 2 år ad gangen med 3 på valg det første år og 2 på valg det andet år. Desuden vælges 1 suppleant, som er på valg hvert år. Efter valg på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med formand og sekretær.
Kandidatforslag skal afgives skriftligt på generalforsamlingen. Kandidater til bestyrelsen og udvalg kan kun opstilles såfremt vedkommende skriftligt til – eller mundtligt på generalforsamlingen erklærer sig villig til valg. Prioriteringsmetoden skal anvendes ved valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede.
Foreningen tegnes af formanden. Bestyrelsen kan meddele prokura.
Formanden for de enkelte udvalg udpeges af bestyrelsen. Formanden for udvalgene skal være medlem af bestyrelsen.
Valg af revisor sker efter samme retningslinjer som ved valg til bestyrelsen. Revisoren er valgt for 2 år ad gangen. Samtidig vælges en revisor suppleant, som er på valg hvert år.

§8
Foreningens avlsudvalg består af 5 personer. Bestyrelsen udpeger formanden for avlsudvalget og for-manden skal være medlem af bestyrelsen for Dansk Murray Grey. Sekretæren er født medlem af avls-udvalget. De øvrige 3 medlemmer af avlsudvalget vælges på generalforsamlingen efter samme ret-ningslinjer som ved valg til bestyrelsen. Avlsudvalgets medlemmer vælges for 2 år ad gangen med 1 medlem på valg det første og 2 det næste år.

§9
Vedtægterne kan ændres på en generalforsamling, når ændringen er bebudet ved indvarslingen og vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke og ugyldige stemmer tæller ikke som afgivne stem-mer.
Foreningen kan opløses efter samme retningslinier som ved ændringer af vedtægter, dog skal opløs-ningen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer på en ordinær generalforsamling samt på en efterføl-gende ekstraordinær generalforsamling, som tidligst kan ligge 1 måned efter den ordinære generalfor-samling og senest 3 måneder.
Således vedtaget på generalforsamlingen i Kølstrup, den 5. februar 2012, i Kølstrup, den 1. marts 2016 og i Jerslev Sjælland den 10. februar 2018.
Ændringer i paragraf 2,3,4 og 5 vedtaget på generalforsamlingen den 17. marts 2024 i Egtved

Torben Due.
Dirigent

Bestyrelsen for Dansk Murray Grey:

Mattias Hummelshøj Madsen

[vc_empty_space]

Marcus Kruse

Jens Carlsen

[vc_empty_space]

Hanne Rønd

Ejnar Frederiksen

Back To Top